FFD 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sanat ve Tasarım Stüdyosu 2
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 102
Bahar
1
8
5
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı FFD101 kapsamında tanıtılan ana kavramların farklı tasarım disiplinlerinde uygulanabilmesi için gereken becerileri kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, sanat ve tasarıma yönelik temel kavramları farklı alanlarda uygulayabilecektir.
  • Öğrenci, bir tasarım ürününün ana yapı sistemini planlayabilecektir.
  • Öğrenci, tasarlanan ürünün kullanıcı ve işlev ile olan ilişkisini belirleyebilecektir.
  • Öğrenci, insan ölçeğini göz önüne alarak bir ürünü farklı ölçeklerde tasarlayabilecektir.
  • Öğrenci, tasarımın sanatsal ve bilimsel yönlerini mesleki gereklilikler çerçevesinde ürüne aktarabilecektir.
  • Öğrenci, tasarım ürünlerini çevre ile ilişkilendirebilecektir.
  • Öğrenci, tasarım süreci sonunda elde edilen ürünü sunabilecektir
Tanımı Bu ders, bir kompozisyonun elemanları arasındaki ilişkiler ağını kurgulayabilmek için gereken bilgi ve becerilerin geliştirilmesini artırmaya yönelik, temel tasarım ilkelerinin farkli tasarım pratikleri dahilinde karşılaştırılarak aktarıldığı, “yaparken öğrenme” yöntemi ile yürütülen bir derstir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Triadic Ballet sahnelerinin analizi. FFD101 dersi konularının Triadic Ballet bağlamında tekrar edilmesi. Yok
2 1. AŞAMA: Triadic Ballet sahnelerindeki atmosferden esinlenerek karakter tasarlanması. Elemanların BÜTÜNLÜK ’üne dikkat ederek karakterin bedeni, kafası ve araştırmanın paftası üzerine çalışılması. Araştırma yapma ve projeyi geliştirme
3 1. AŞAMA: Triadic Ballet sahnelerindeki atmosferden esinlenerek karakter tasarlanması. Elemanların BÜTÜNLÜK ’üne dikkat ederek karakterin bedeni, kafası ve araştırmanın paftası üzerine çalışılması. Projeyi geliştirme
4 Ön jüri: 1. AŞAMA’nın sunumu: 3-boyutlu modeller (kafa ve beden) ve GRAFİK SUNUM. 1. AŞAMA’nın sonlandırılması
5 2. AŞAMA: Karakter çalışması temel alınarak STRÜKTÜR vurgusu ile 3-boyutlu kompozisyon yapılması: Kuvvetler (GERME / SIKIŞTIRMA) ve malzeme davranışları. Araştırma yapma ve projeyi geliştirme
6 2. AŞAMA: Karakter çalışması temel alınarak STRÜKTÜR vurgusu ile 3-boyutlu kompozisyon yapılması: Kuvvetler (GERME / SIKIŞTIRMA) ve malzeme davranışları. Projeyi geliştirme
7 2. AŞAMA: Karakter çalışması temel alınarak İNSAN ÖLÇEĞİ vurgusu ile 3-boyutlu kompozisyon yapılması: Ölçü, oran, orantı ve ölçek kavramları. Projeyi geliştirme
8 2. AŞAMA: Karakter çalışması temel alınarak İNSAN ÖLÇEĞİ vurgusu ile 3-boyutlu kompozisyon yapılması: Ölçü, oran, orantı ve ölçek kavramları. Projeyi geliştirme
9 Ön jüri: 2. AŞAMA’nın sunumu: 3-boyutlu kompozisyon ve GRAFİK SUNUM. 2. AŞAMA’nın sonlandırılması
10 3. AŞAMA: 1. ve 2. AŞAMA’nın bir araya getirilmesi ve 3-boyutlu kompozisyona, karakterin kullanımına yönelik bir İŞLEV atfedilmesi. Projenin farklı disiplinler özelinde geliştirilmesi. Araştırma yapma ve projeyi geliştirme
11 3. AŞAMA: 1. ve 2. AŞAMA’nın bir araya getirilmesi ve 3-boyutlu kompozisyona, karakterin kullanımına yönelik bir İŞLEV atfedilmesi. Projenin farklı disiplinler özelinde geliştirilmesi. Projeyi geliştirme
12 3. AŞAMA: 1. ve 2. AŞAMA’nın bir araya getirilmesi ve 3-boyutlu kompozisyona, karakterin kullanımına yönelik bir İŞLEV atfedilmesi. Projenin farklı disiplinler özelinde geliştirilmesi. Projeyi geliştirme
13 Ön jüri: 3. AŞAMA’nın sunumu: 3-boyutlu model (karakter tarafından kullanılan) ve GRAFİK SUNUM. 3. AŞAMA’nın sonlandırılması
14 Final sunumu için hazırlık (1. AŞAMA, 2. AŞAMA, 3. AŞAMA) Final sunumu için hazırlık (1. AŞAMA, 2. AŞAMA, 3. AŞAMA)
15 Yok Yok
16 Yok Yok

 

Dersin Kitabı Bu derse ait bir ders kitabı yoktur. İlgili kavramlar ve alıştırmalara yönelik bilgi, ödev kâğıtlarında verilir.
Diğer Kaynaklar Haftalık konularla ilgili kaynaklar (makaleler, kitaplar, web sayfaları vb.)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
10
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
9
144
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
6
    Toplam
240

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest