ARCH 308 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kentsel Mimarlık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 308
Bahar
1
2
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Kentsel çevrenin temel kavram ve sorunlarının mimarlık ile ilişkilendirilerek öğrencilere aktarılması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kentsel mekanı ortaya çıkaran tarihi ve toplumsal süreçleri tartışabilecektir.
  • Mimarlığı kentsel çevre ile olan ilişkisi bağlamında değerlendirebilecektir.
  • Kentsel çevrenin içerdiği değişik konu ve sorunları tartışmaya açabilecektir.
  • Mimarlık ve kentsel mekan arasındaki karşılıklı ilişkiyi inceleyebilecektir.
  • Mimari bir bakış açısından çeşitli kentsel tasarım yaklaşımlarına dair bir kavrayış geliştirebilecektir.
Tanımı Bu ders öğrencilere şehiri mimarlığın içinde bulunduğu ortam olarak tanıtarak mimari yapıların kentsel mekanı tanımlamaktaki rollerini tartışmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Neden 'Kentsel Çevrede Mimarlık'
2 Büyük resim - 1 Belgesel: Ekümenopolis 1 Tartışma
3 Büyük resim - 2 Belgesel: Ekümenopolis 2 Tartışma
4 Kentleşme - Küresel Bağlam 1 Belgesel: Urbanized
5 Kentleşme - Küresel Bağlam 2 Belgesel: Urbanized
6 Kentleşme - Küresel Bağlam 3 Belgesel: Urbanized
7 Kentsel cepheler, sokaklar, meydanlar Belgesel: Contested Streets
8 Kentsel mekanı anlamak/deneyimlemek Belgesel: My Playground
9 Atölye Çalışması Duyusal Şehir
10 Kentsel Mekanda Yaşam Belgesel: Social Life of Small Urban Places
11 Workshop ve dönem projesi sunumları
12 Kentsel Tasarımın Boyut ve Tanımları
13 Sürdürülebilirlik ve Kentsel Gelecek Belgesel: Manufactured Landscapes & Feedback on term projects
14 Final
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Cullen, Gordon. The Concise Townscape London: Butterworth Architecture, 1971. Eisner et. al. The Urban Pattern. NY: Van Nostrand Reinhold,1993. Kostof, Spiro. The City Shaped London: Thames & Hudson, 1992. Lynch, Kevin The Image of The City, Cambridge: The Technology Press, 1960. Trancik, Roger. Finding Lost Space, New York: John Wiley & Sons, 1986. Bell, Daniel A. and de-Shalit, Avner. The Spirit of Cities: Why the Identity of a City Matters in a Global Age, New Jersey: Princeton University Press, 2011. Whyte, Willam, The Public Face of Architecture, New York: The Free Press, 1987. Kostof, Spiro. The City Assembled, London: Thames and Hudson, 1992. Fishman, Robert. Urban Utopias in the Twentieth Century, London: MIT Press, 1991.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
8
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest