ARCH 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Tasarım IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 302
Bahar
1
8
5
9

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Mimari Tasarım IV dersini alan öğ renciler, araş tırma, kavram geliş tirme, biçimsel manipülasyon ve teknik becerilerin uygulandığı orta ölçekli mimari tasarım projelerinde uzmanlık kazanacak oldukları gibi kentsel tasarım veyerleş im planlamasında temel deneyim edinecekler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım esaslı biçimsel deneyler yapebilecek,
  • Kentsel tasarım analiz tekniklerini verilen proje alanına uygulayabilecek,
  • Mahalle ölçeğinde kentsel tasarım önerisi getirebilecek,
  • Mimari kavramlar oluşturarak, deneyebilecek ve değerlendirebilecek,
  • Mimari kavramları tasarım projeleri için strateji olarak uygulamaya koyabilecek
  • Mimari proje icrasında teknik uzmanlık gösterebilecek
  • Yapıve malzeme sistemlerini soruş turmak
  • Yapıve malzeme sistemlerini soruşturabilecektir.
  • Yapı ve malzeme sistemlerini soruşturabilecektir.
Tanımı Mimari tasarım projelerinin verilen metodoloji takip edilerek oluşturulması.

 



Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bölüm A –Araştırma Örnek durum çalış maları
2 Bölüm A - Kavramsal Öykü yapılandırma
3 Bölüm A - Programsal Vizyon / Strateji belirleme
4 Bölüm A - Şematik Master Plan önerileri
5 Bölüm A - Şematik Master Plan önerileri
6 Bölüm A - Sunum Bölüm A Eleştirisi
7 Proje B - Araştırma Kavram Geliştirme
8 Bölüm B –Araştırma Tasarım Metodolojisi
9 Bölüm B - Şematik Malzeme çalışmaları
10 Bölüm B - Tasarım Geliştirme Biçimsel & Mekansal çalışmalar
11 Bölüm B - Tasarım Geliştirme Kesit geliştirme
12 Bölüm B - Tasarım Geliştirme Fonksiyonel gelişim
13 Bölüm B - Tasarım Geliştirme Sunum çalışmaları
14 Sunum Geliştirme Çizimlerin tamamlanması
15 Dönem değerlendirmesi için final hazırlıkları Final kritiği
16 Final Değerlendirmesi Sunum

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
65
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
8
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
6
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
8
    Toplam
244

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest