ARCH 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Tasarım I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 201
Güz
1
8
5
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı 1. yıl mimari tasarım program şunları amaçlar: Öğrencilerin pasif bilgi edinici durumundan eleştirel ve yapıcı düşünme moduna geçmesini sağlamak.deneyimleme, analiz ve sentezin rolüne değer katacak yaklaşımları teşvik etmek. Öğrencilere komplike tasarım önerilerini algılama, geliştirme ve iletmeyi sağlayacak bilgi ve yetileri kazandırmak. Eleştirel düşünceyi desteklemek; araştırma yoluyla tasarımı güçlendirecek yaklaşımları geliştirmek; tarihsel öncül örnekler yoluyla tasarım sürecini zenginleştirmek. Tasarım fikirlerini araştırmak, geliştirmek ve iletmek üzere çizim, reprezantasyon, bilgisayar destekli tasarım ve dijital modelleme ve fabrikasyon gibi geleneksel araçlarını kullanmayı göstermek, Tasarım fikirlerini sözlü, yazılı ve grafik biçimlerde ifade etmek, sunmak ve tartışmak.Tasarım sürecini zenginleştirmek üzere araştırma, analiz ve tekrarlama süreçlerini kullanmak. Mimarlığı formal kompozisyon, deneyim, fonksiyon, strüktür, malzeme, konstrüksiyon ve bağlam gibi bir takım temel konulara fiziksel bir yanıt olarak anlayıp uygulamak. Mimari tasarım fikirlerine uygun araştırma ve reprezantasyon tekniklerini anlayıp uygulamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, mimari kompleksite ve özgünlük arttıran tasarım ve analiz projeleri yoluyla üç boyutlu düşünme ve problem çözme tekniklerini uygulayabilecektir.
  • Öğrenci, tasarım sürecinin bir bileşeni olarak mimarlığın klasik örneklerinde yapı programlarını ve diyagramlarını analiz edebilecektir.
  • Öğrenci, klasik mimarlık örneklerinin üstünde çalışarak ve tasarım projelerinin gereksinimlerinin bir parçası olarak bir yapı ile o yapının çevresel değişkenleri arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecektir.
  • Öğrenci, tasarım projelerinin gereksinimlerinin bir parçası olarak ve inceleme araçları olarak teknik mimari çizim, grafik sunum ve maket yapım becerilerini uygulayabilecektir.
  • Öğrenci, tasarım düşüncelerini gereken analizler, anlatısal tasarım önermeleri ve sözlü sunumlar şeklinde yazılı ve sözlü olarak açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, tasarıma dönem boyunca ders içinde çeşitliliği ve kompleksitesi artan çalışmalarda ve projelerde yinelenen bir araştırma süreci olarak başvuracaktır.
  • Öğrenci, haftalık tasarım ödevlerine ve dönem teslimlerine zaman yönetimi becerilerini ve kişisel tasarım sürecini uygulayabilecektir.
Tanımı ARCH 201 dersi tasarım keşfi ve sürecine odaklanan mimari form ve mekan yapım temellerinin stüdyo ortamında araştırılmasıdır. ARCH 201, mimari tasarımdaki formun klasik kaynaklarına odaklanır. Tasarım bir saatlik konferens dersine sahip stüdyo formatında öğretilir; bireysel çalışmalar ders eğitmenlerinin desteğiyle ve sınıf arkadaşlarıyla iş birliği içinde yürütülür. Tasarım pratiği aslolan, gerekli olan, münkün olan ve arzulanan arasındaki bir dizi anlaşmaları kapsar. Geçici ve pratik olarak, içinde yaşadığımız dünyayı soyutlayacağı gibi, sonucunda etik olarak her zaman bu dünyayla ilgilidir. Tasarım fikirleri doğrulamak, çelişmek ve sonucunda test etmek amacıyla her zaman bu dünyayla ilişkilendirilir – mimarlar fikirlerini yapı, form, mekan, kullanım, fonksiyon gibi karmaşık sorunlar karşısında test ederler. Tasarım fikirlerini test etmenin en gerekli yolu çizim ve diyagramlarla ilişki içinde fiziksel modelleri kullanmaktır. Özellikle, fiziksel model yapmak ve kullanma iddiası stüdyoda başarılı olmak için gereklidir. Gelenksel ve dijital de dahil olmak üzere çeşitli araçlar tasarım konseptleri ve eğilimlerini keşfetmenin ve iletmenin ayrılmaz bir bütünü olacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Proje 1
2 Proje 1
3 Proje 1
4 Proje 2
5 Proje 2
6 Proje 2
7 Proje 2
8 Proje 2
9 Proje 2
10 Proje 2
11 Proje 2
12 Proje 2
13 Proje 2
14 Proje 2
15 Proje 2
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Required Reading Material:* Ching, F.D.K., Architecture: Form, Space, and Order, John Wiley & Sons, New York, 1996. * Neufert, E., Architects’ Data, Oxford, Blackwell Publishing, 1983.* Tutt, P. and D. Adler, eds., New Metric Handbook, Butterworth Architecture, London and others, 1988.* Ching, F.D.K., Chapter 10: Diagraming, in Design Drawing, John Wiley & Sons Inc, NY, 1998* Criss B Mills, Chapter 1: START: Equipments, Materials and Model Types, in Designing with Models, John Wiley & Sons Inc, NY, 2000* Crower, N. & Laseau, P., Introduction, in Visual Notes for Architects & Designers, John Wiley & Sons Inc, NY, 1984* Crower, N. & Laseau, P., Notebook Entries, in Visual Notes for Architects & Designers, John Wiley & Sons Inc, NY, 1984
Diğer Kaynaklar Recommended Reference Sources:* Bayram, A., Dictionary of Technical Terms: EnglishTurkish, TurkishEnglish, Fono, Istanbul, 1998.* Ching, F.D.K., Architectural Graphics, John Wiley & Sons, New York, 2003.* Ching, F.D.K., A Visual Dictionary of Architecture, John Wiley & Sons, New York, 1995.* Hasol, D., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, YEM, 2002.* Öke, A., A Short Thesaurus and Vocabulary of Architectural Terms for Design Studio, Literatur, 2005.* Porter, T., Archispeak: An Illustrated Guide to Architectural Terms, Spon Press, London, New York, 2006.* Rasmussen, S.E., Experiencing Architecture, Chapman & Hall, London, 1959.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
85
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
8
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
11
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
241

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest