ARCH 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Araştırma ve İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 104
Bahar
1
2
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders mimari tasarım, araştırma ve uygulama hakkında başlangıç seviyesinde fikir edindirmeyi ve öğrencileri lgili mimari iletişim teknikleri ile donatmayı amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mimari tasarım, araştırma ve uygulama hakkında genel konu ve başlıklara tanımlayabilecek,
  • İleri yıllardaki zorunlu ve seçmeli derslerdeki konular ile dersin içeriği arasındaki ilişkiyi kurabilecek,
  • Mimari tasarım, uygulama ve diğer meslek disiplinler arasındaki ilişkiyi analiz edebilecek,
  • Mimari tasarım ve araştırmada kullanılan farklı mimari iletişim tekniklerini keşfedecek,
  • Temel mimarlık kavram ve terminolojisini tartışabilecek,
  • Eskiz çizme, fotoğraflama, şema oluşturma, yazma, modelleme vb farklı mimari iletişim tekniklerini uygulayabilecektir.
Tanımı Bu ders öğrencilerin mimarlıktaki genel konu ve başlıklarla aşina olmalarını ve mimarlık bilgilerinin temelini kurmayı hedefler. Dersin strüktürü bölümdeki bütün tam zamanlı öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarından yararlanabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Haftalık okumalar ve ödevler en temel terminolojiyi öğretmeyi hedefler. Her hafta verilen bir okumaya yorum metni yazmak, örnek proje araştırmak gibi, grup çalışması/tartışması, çizim, maket yapımı, film izlenmesi ve üretilmesi gibi farklı ödevler olacaktır. Böylece öğrenciler mimari tasarım ve araştırmasında farklı iletişim teknikleri üzerine çalışabileceklerdir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Mimari Araştırma nedir? (Bahar Durmaz) Reading 1:EAAE, 2012, Charter on Architectural Research, Research report byEAAE, Accessible http://www.eaae.be/old/web_data/documents/research/120903EAAECharterArchitecturalResearch.pdfApplication 1: Writing a Reading Response
3 Mimari Tasarım ve Araştırmada Konu ve Problemler (Ceylan Öner & Bahar Durmaz) Reading 2:Farrelly, L., 2012.The fundamentals of architecture. Bloomsbury Publishing.Application 2: Filling out the Worksheet
4 Kasaba ve Şehirlerde Mimarlık (Hugh Clarke) Reading 3:Tibbalds, F. (1992) Making People Friendly Towns, Essex: Longman Group UK Ltd: 87-93Application 3:Sketching
5 Kentsel Mimarlık Reading 4:Rossi, A.and Eisenman, P., 1982.The architecture ofthe city. Cambridge, MA: MIT press.Application 4: Photographing the chosen buildings and writing the descriptions
6 Tasarım Temsili (Altuğ Kasalı) Reading 5:Robbins, E. (1994). Why Architects Draw. Cambridge: MIT Press. (Section on Norman Foster) Application 5:Diagramming the chosen building
7 Mekan ve Yer Teorileri Reading 6:Unwin, Simon. (2003). Constructing Place...on the Beach. Chapter 4 in Part 1: Mind inS. Menin (ed.) Constructing Place Mind and Matter. London & New York: Routledge, pp. 77-86 Application 6: Writing a Reading Response
8 Tarihi Çevre ve Yapılı Miras (Ceylan Öner) Reading 7: Mutal, S. (2011) "The Future of Historic Cities: A Practitioner's Experience" Historic Environment 23(1): 61-65Application 7: Writing a Reading Response
9 Mimarlık Mesleği (Michael Young) Reading 8: Boyer, Ernest L., and Lee D. Mitgang. Building community: a new future for architecture education and practice: a special report. Princeton, NJ: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1996. pp 3 - 13.Video: AIANational. "Ethics: From Building to Architecture." YouTube. YouTube, 19 Jan. 2016. Web. 11 June 2017. Application 8:Interviewing with the chosen Architect
10 Dijital Tasarım (Güzden Varinlioğlu) Reading 9: Burry, J., & Burry, M. (2010). The New mathematics ofarchitecture. London: Thames & Hudson. Video: https://www.ted.com/talks/neri_oxman_design_at_the_intersection_of_technology_and_biologyApplication 9: Digital Modelling
11 Yeşil Mimarlık (Thanos Stasinopoulos) Reading 10: Francis D. K. Ching & Ian M. Shapiro, 2014, "Green Building Illustrated" by, ISBN: 978-1-118-56237-6 Application 10: Drawing the given section
12 Yapısal Tasarım ve Malzemeler (Işık Ülkün) Reading 11: Bielefeld,Bert (ed.). Basics Architectural Design Chapter:Designing with Materials, Birkhäuser Publishers, Basel 2013, pp.303-315Application 11:Presenting theMaterial Research
13 Mimaride Alternatif Mesleki Uygulamalar (Emre Gönlügür) Reading 12:Ijeh, Ike. (2015) "Talking the talk: about architecture." InWolfgang F.E. Preiser et. al. (eds.) Architecture Beyond Criticism: Expert Judgment and Performance Evaluation. London and New York: Routledge, pp.271-277.Application 12:Filming the chosen place and its use
14 Beşeri Disiplin Olarak Mimarlık (Konuk sunucu) Reading 13:Jones, P., 2011.The sociology of architecture: constructing identities. Oxford University Press. Pp166-171Application 13: Writing an Essay
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınav Final Proje Teslimi ve Sunum (Grup Çalışması)

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

Her hafta için verilmiştir. Daha fazla kaynak her hafta öğretim elemanı tarafından verilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
13
65
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
15
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest